PLV

לקבלת הצעת מחיר

PLV

    • גלגלת דוושת יד לעומסים של 250 ק"ג עד 3,000 ק"ג

הדגם PLV מתוכנן להרמה, משיכה או גרירת עומסים. לשימוש בכל ענף תעשייתי עקב הקלות בה ניתן לעשות בו שימוש ומגוון השירותים אותם הוא יכול לספק בכל עת בבית המלאכה, באתר העבודה, ובמקומות נוספים. הוא חיוני בכל מקום בו קיים מחסור בשטח ובמרווח עילי.

Downloads